สพป.ปราจีนบุรี 1 อบรม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน


               สืบเนื่องจากประเทศไทยมีภาพลักษณ์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นในทางลบ โดยมีคะแนนดัชนี ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ที่จัดทำโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – TI) ระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 2556 อยู่ที่ 3.2 – 3.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) จึงได้กำหนดแนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความสุจริต ระดับคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” เนื่องจากเป็นประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อดัชนี CPI โดยมีเป้าประสงค์ที่ต้องการเพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นของไทยให้ถึง 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 ในปี พ.ศ. 2560

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) เพื่อยกระดับมาตรฐานความสุจริต คุณธรรม และความโปร่งใสให้เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับ แนวนโยบาย กำรบริหารประเทศของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ท. (พ.ศ. 2555 – 2558) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2สร้างกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนแม่บทในการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. (พ.ศ. 2558 – 2561) โครงการพัฒนาความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ

          
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายกิจติพงค์ ขลิบแย้ม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ให้กับเครือข่ายโรงเรียนสุจริต
 
ข่าวย่อย
โดย กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 037-211362 ต่อ 113 หรือ 037-211126
          ฉบับที่ 183 วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 201469 ครั้ง Your IP Address is 54.166.222.116
www.prachin1.net
          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต1 มอบให้นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป. เป็นประธานเปิดการอบรม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ให้กับเครือข่ายโรงเรียนสุจริต จำนวน ๑๒ โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.วัดหนองคุ้ม, ร.ร.วัดอินทาราม, ร.ร.อนุบาลวัดบ้านสร้าง, ร.ร.ชุมชนวัดหนองจวง, ร.ร.วัดลำดวน, ร.ร.วัดประสาธน์รังสรรค์. ร.ร.บ้านแหลมหิน, ร.ร.บ้านหว้าเอน, ร.ร.ชุมชนวัดบ้านโง้ง, ร.ร.อนุบาลประจันตคาม, ร.ร.บ้านท่าตูม, ร.ร.บ้านโป่งตะเคียน และ ร.ร.วัดหัวซาวิทยา โรงเรียนละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

อ่านข่าวนี้ที่ สพฐ. ผ่านทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่...
 


          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) โดยบูรณาการและปรับปรุงเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐที่นำมาจากแนวคิดของสาธารณรัฐเกาหลี และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน เพื่อให้การประเมินคุณธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception based) เข้ากับหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence based) โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยให้มีการจัดระดับ Integrity Assessment ตามผลที่ได้รับจากการประเมินดังกล่าว เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ เป้าหมายการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้แก่ 1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเขตสุจริตต้นแบบ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคู่ร่วมพัฒนา รวมจำนวน 20 เขตพื้นที่การศึกษา 2. โรงเรียนสุจริตต้นแบบ จำนวน 225 โรงเรียน ซี่งโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบ สำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment – ITA) สำหรับใช้ประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบสุจริต สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาคู่ร่วมพัฒนา และโรงเรียนสุจริตต้นแบบ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ. และ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกันกำหนดไว้ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ นี้


เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ต้องการเพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นของไทยให้ถึง 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 ในปี พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ ขยายผลการพัฒนาไปสู่เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 จำนวน 12 โรงเรียน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ขับเคลื่อนผ่านโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ 1.โรงเรียนสุจริตต้นแบบ จัดค่าย “เยาวชนคนดีของแผ่นดิน” ให้แก่โรงเรียนต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2. โรงเรียนสุจริตต้นแบบ (โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง) จัดอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ให้กับนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย และได้ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จัดอบรม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ให้กับเครือข่ายโรงเรียนสุจริต จำนวน 12 โรงเรียนๆ ละ 15 คน รวม 180 คน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อให้ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ สามารถกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตร่วมกับโรงเรียน 2) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 3) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการโรงเรียนสุจริต 4) สร้างเสริมทัศนคติ ค่านิยมและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 5) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามลักษณะของโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 6) สร้างเครือข่ายชุมชนในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต 7) ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 8) ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 9) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร : 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบadmin]
[เครือข่าย e-networks]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต1 มอบให้นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป. เป็นประธานเปิดการอบรม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ให้กับเครือข่ายโรงเรียนสุจริต จำนวน ๑๒ โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.วัดหนองคุ้ม, ร.ร.วัดอินทาราม, ร.ร.อนุบาลวัดบ้านสร้าง, ร.ร.ชุมชนวัดหนองจวง, ร.ร.วัดลำดวน, ร.ร.วัดประสาธน์รังสรรค์. ร.ร.บ้านแหลมหิน, ร.ร.บ้านหว้าเอน, ร.ร.ชุมชนวัดบ้านโง้ง, ร.ร.อนุบาลประจันตคาม, ร.ร.บ้านท่าตูม, ร.ร.บ้านโป่งตะเคียน และ ร.ร.วัดหัวซาวิทยา โรงเรียนละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

อ่านข่าวนี้ที่ สพฐ. ผ่านทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่...

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558
วันที่1 กรกฏาคม 2558 นายพิพิธ ภาระบุญ นายอำเภอประจันตคาม เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 จัดขึ้น ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 โดยมี นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กล่าวถึงในวันลูกเสือแห่งชาติ มีลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี และลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 1,308 คน เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อฝึกอบรมเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศาสนา องค์พระมหากษัตริย์ สร้างนิสัยให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมควบคุมใน และมาตรการประหยัดพลังงาน และบรรยายพิเศษ โดยมีผู้บริหาร คณะครู และผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมจำนวน 160 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการ “นำพาครูกู้วิกฤติ” ครูสังคมศึกษากับการพัฒนาการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแหลมหิน อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 (เวลา 09.00 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นอาเซียน ปี 2558 เป็นการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมอาคารพรหมโยธี ค่ายพรหมโยธี กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558
วันที่ 8 มิถุนายน 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้ นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจังหวัด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ณ ห้องประชุม ทวารวดี ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558
วันที่ 8 มิถุนายน 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และคณะ ผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมวันประกาศเจตนารมย์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายโรจนะ กฤษเจริญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อดีตรองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายอเนกรัตน์ ปิยะถาภรณ์ ที่ปรึกษา สพฐ. และคณะจาก สพฐ. พร้อมด้วยนายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ และบุคลากรทางการศึกษา ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ได้ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาฯ เพื่อตรวจทานข้อมูลเชิงประจักษ์ กระบวนการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาฯ จำนวน ๖ ราย ดังนี้ ๑. ด.ญ.อารดา วงศ์ดีเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ.กบินทร์บุรี ๒. นายณัฐวุฒิ ดิษฐ์อั้ง โรงเรียนรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) อ.กบินทร์บุรี ๓. นายธวัชชัย ปุยขำบก โรงเรียนวังดาลวิทยาคม อ.กบินทร์บุรี ๔. นางสาวภาวิดา พระอารักษ์ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง อ.ประจันตคาม ๕. นางสาวนวลหง ขาวประเสริฐ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา อ.เมือง และ ๖. นายอดิศา รักษ์ภิรมย์ โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ อ.เมือง โดยเดินทางไปยังสถานศึกษา และเดินทางไปยังบ้านนักเรียน ทุกคน พร้อมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
อ่านข่าวนี้ที่ สพฐ. คลิกที่นี่...www.obec.go.th


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558
วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อ.ศรีมหาโพธิ์ และ อ.ประจันตคาม สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ณ ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร ระยะเวลาในการอบรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2558
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมพบปะเพื่อนครูโรงเรียนในเขตอำเภอประจันตคาม จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม และโรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ 1 โดยตรวจเยี่ยมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อติดตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง BBL

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/19 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า